TỪ VỰNG TOÀN DIỆN

I. NỀN TẢNG:

*Skill 13. Biết sử dụng các công cụ tra cứu từ trong bối cảnh_updated:

II. TỪ VỰNG CHO KỸ NĂNG NGHE ĐỌC:

*Skill 14. Đọc chiều dọc 30 chủ đề, khoảng 8.500 Từ vựng:

*Skill 15. Nghe và đọc chiều ngang 60 bài Tiếng Anh, khoảng 7.500 từ vựng_ Updated:

III. TỪ VỰNG CHO KỸ NĂNG NÓI VIẾT:

*Skill 16. Nói tốt 24 chủ đề từ vựng, khoảng 3.500 từ: