NGỮ PHÁP TOÀN DIỆN

I. NGỮ PHÁP NỀN TẢNG

*Skill 7. Biết cách tra cứu tài liệu và học Ngữ pháp cơ bản_ Updated:

*Luyện phản xạ Khung thành phần cơ bản_ updated:

*Mindmap Ngữ pháp phổ thông_ updated:

II. NGỮ PHÁP CHO KỸ NĂNG ĐỌC:

*Skill 8. Biết phân tích cấu trúc câu và đọc các mẫu câu cơ bản_ Updated:

*Skill 8a. Nhận biết các thành phần câu khó_ updated:

*Skill 8b. Nhận biết các Cấu trúc câu cơ bản_ updated:

*Skill 9. Biết phân tích cấu trúc câu và đọc hiểu bài báo_ updated:

III. NGỮ PHÁP CHO KỸ NĂNG VIẾT:

*Skill 10. Viết chuẩn các Thành phần câu khó_ Updated:

*Skill 11. Viết chuẩn các mẫu câu cơ bản_ updated:

*Skill 12. Viết chuẩn 150 câu theo văn phong Academic writing_updated: