NGỮ ÂM TOÀN DIỆN

I. NGỮ ÂM NỀN TẢNG:

*Skill 1. Biết tra từ điển, viết phiên âm và đọc phiên âm đúng khung hình học_updated:

II. NGỮ ÂM CHO KỸ NĂNG NGHE (NHẬN BIẾT):

*Skill 2. Đọc (phát âm) được 06 Nhóm Vần Tiếng Anh_updated:

*Skill 3. Nghe nhận biết chính tả của từ (Nghe cơ học - Dictation)_updated:

III. NGỮ ÂM CHO KỸ NĂNG NÓI (DIỄN ĐẠT):

*Skill 4. Đọc (phát âm) tốt 5.000 từ Tiếng Anh_ Updated:

*Skill 4a. 3000 từ vựng phổ biến chia theo khung sóng âm_ updated:

*Skill 4b. 2000 từ vựng theo quy tắc đánh trọng âm_ updated:

*Skill 5. Đọc (phát âm) tốt câu trích dẫn nổi tiếng_ updated:

*Skill 6. Đọc tốt câu chuyện_ updated:

*Nhạc Alegato: